Setima Feira

setima-feira-banner-portada

QUE É SÉTIMA FEIRA

Sétima Feira é unha iniciativa promovida dende a Área de Promoción Económica do Concello de Pontevedra.

A idea é revitalizar o mercado e a rúa Serra convertendo a zona nun escenario comercial e cultural onde convivan moda, gastronomía, música, artes plásticas e animación; achegando un espazo a aquelas propostas creativas da cidade que buscan dar a coñecer o seu traballo.

Sétima Feira terá lugar no exterior do mercado de abastos de Pontevedra para a venda de produtos nos que se mesturan tradición e modernidade, asociados a valores como sostibilidade, estética, calidade, identidade e moi bo ambiente.

CANDO E ONDE SE CELEBRA E EN QUE HORARIOS

Sétima Feira celébrase o segundo sábado do mes en horario de 11.00 a 15.00 horas. O lugar de celebración será a zona do mercado de abastos; as actividades infantís realizaranse na planta superior do interior do mercado.

COMO PARTICIPAR EN SÉTIMA FEIRA

  1. Presentación de solicitude
  2. Selección
  3. Publicación admitidos/as
  4. Pago de taxas, presentación de Seguro de Responsabilidade Civil e documentación complementaria
  5. Celebración do mercado

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN ANEXA

2. SELECCIÓN

3. PUBLICACIÓN DAS PROPOSTAS ADMITIDAS

4. PAGO DE TAXAS, PRESENTACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

5. CELEBRACIÓN DO MERCADO

O incumprimento de calquera destas normas supón a exclusión inmediata da participación en Sétima Feira.

A organización resérvase o dereito de facer calquera modificación no mercado así como a anulación deste por cuestións de seguridade ou de forza maior.

No caso de que haxa previsión de chuvia, Sétima Feira organizarase na planta superior do mercado de abastos.

A participación no mercado Sétima Feira supón a cesión dos dereitos de difusión, divulgación e comunicación pública á organización deste, co fin exclusivo de publicidade e promoción do mercado ou da feira por medio de catálogos, folletos, páxina web ou calquera outro medio electrónico ou non, polo tempo necesario, nunca máis aló da vida do propio mercado.

Solicitude de participación no Mercado Sétima Feira

Nome comercial (obrigatorio)

Nome e apelidos (obrigatorio)

DNI ou CIF (obrigatorio)

Número de teléfono (obrigatorio)

Enderezo

Enderezo electrónico

Sitio web

Explica a actividade que queres desenvolver

En caso de precisar lume, indica que tipo de lume

Toma de corrente (lembra que non está permitida a conexión de pranchas, fornos eléctricos ou calquera outro aparato que poida provocar cortes no suministro eléctrico)
SiNon

COMPROMISO DE COLABORACIÓN E RESPONSABILIDADE

Eu (nome e apelidos) con DNI enderezo en e teléfono

Asumo os compromisos estipulados nas normas de Mercado Setima Feira e entendo que, en caso de non respectalos, a organización poderá excluír a miña solicitude ou ben procederá á retirada dos elementos non autorizados ou do propio posto durante o día de celebración do Mercado.

Ademáis, entendo que as posibles infraccións cometidas serán recollidas pola organización, quen reservará o dereito de excluir a miña candidatura para próximas edicións do Mercado Setima Feira.

ASÍ MESMO, DECLARO RESPONSABLEMENTE:

  • Estar ao corrente das obrigas legais, fiscais, laborais medioambientais e hixiénico sanitarias do exercicio da miña actividade.
  • Que no caso de vender produtos alimentarios estes cumpren coas normas de seguridade e hixiene vixentes.
  • Que entendo e acepto o presente documento, polo que veño obrigado/a a suscribir un seguro de responsabilidade que cubra o espazo autorizado pola organización e a miña actividade desenvolvida no mesmo.

E para que así conste para os efectos oportunos asino o presente compromiso de colaboración e responsabilidade.