ADL

adl pontevedra casa luzA Concellería de Promoción Económica ten como obxectivo básico a dinamización económica da cidade. Esta actividade lévase adiante a través da Axencia de Desenvolvemento Local (ADL), organismo creado á par que a propia concellería, que tamén é a encargada de contribuír á creación de emprego, facilitar a constitución e implantación de empresas e promocionar a cultura emprendedora, entre outras tarefas. O obxectivo final de toda esta actividade é conseguir mellores condicións de vida e benestar para a veciñanza de Pontevedra.

Os profesionais deste servizo realizan, entre outras, os seguintes labores:

Emprego e autoemprego:

 • Xestión de axudas para favorecer o emprego, centrándose naqueles colectivos con maiores dificultades á hora de acadar un emprego.
 • Informar ás empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade empresarial dispoñíbeis, así como facilitar o seu acceso aos mesmos.
 • Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos de autoemprego individual ou colectivo, informando das medidas de apoio existentes, dos trámites coa administración e pondo en relación as persoas emprendedoras cos recursos.
 • Comunicar a empresas e persoas emprendedoras as subvencións para a formación e o emprego, así como facilitar o acceso ás mesmas.
 • Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico do territorio mediante:
  • Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas.
  • Apoio ás persoas promotoras das empresas, unha vez constituídas, acompañándoas tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento.

Comercio:

 • Información xeral sobre axudas ou subvencións públicas dirixidas ao comercio.
 • Realización de campañas de promoción do comercio de proximidade.
 • Colaboración e participación dos comerciantes locais e de asociacións de empresarios e comerciantes locais no desenvolvemento de iniciativas dirixidas ao fomento e ao apoio ao comercio de proximidade e dinamización económica da cidade.
 • Información xeral sobre outros recursos municipais que poidan ter unha participación na actividade comercial local.

Contacta! 

Enderezo
Casa da Luz. Praza da Verdura
Teléfono
986 84 85 52.
Horario de atención ao público
09:30 a 14.00 horas