Mesa do comercio local

A Mesa Local de Comercio do Concello de Pontevedra articúlase como un lugar de encontro, un foro de debate e participación onde terán voz e voto os representantes do comercio da cidade, dos consumidores, os representantes municipais e o propio Concello.

Xurde pola necesidade dunha coordinación entre a administración, os comerciantes e os consumidores no deseño e execución das políticas comerciais que lles afectan.

Obxectivos

 • Acadar un maior dinamismo e modernización do comercio.
 • Erixirse en foro de debate plural e eficaz.
 • Actuar como órgano consultivo e de coordinación local co obxectivo de consensuar as políticas municipais para a promoción da actividade comercial do municipio.

Funcións

 • Informar das campañas de promoción do comercio que se desensenvolvan con fondos públicos.
 • Elaborar informes para a realización de feiras de oportunidades organizadas polas persoas comerciantes.
 • Actuar como órgano consultivo do concello en todas as cuestións que afecten ao comercio do municipio.
 • Propoñer ao concello cantas medidas, iniciativas e propostas considere conveniente para o desenvolvemento e mellora do sector.
 • Ser oída na elaboración de plans de tráfico e de ordenación urbana.
 • Informar en todos aqueles asuntos que, pola súa relevancia para o comercio, lle sexa solicitado pola conselleria competente na materia.

Composición

Representantes do comercio:

 • Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa.
 • Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra.
 • Asociación de Comerciantes e Autónomos Galerías Oliva.
 • Centro Comercial Urbano Zona Monumental.
 • Asociación de Usuarias do Mercado de Abastos de Pontevedra.
 • Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Pontevedra.

Representantes dos usuarios:

 • Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios “Rías Baixas”.

Representantes das grandes cidades:

 • Federación Provincial de Comercio de Pontevedra.
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra.

Representantes da Administración Local:

Presidencia: Anabel Gulías Torreiro. Desígnase como persoa substituta ao resto de concelleiros do Grupo Municipal do BNG.

Representantes Municipais: Vogais

 • Vogal do Grupo Municipal BNG: Alberto Oubiña Piay. Desígnase como persoa substituta ao resto de concelleiros do Grupo Municipal do BNG.
 • Vogal do Grupo Municipal PP: César Abal González. Desígnase como persoa substituta ao resto de concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular.
 • Vogal do Grupo Municipal PsdG-PSOE: Paloma Castro Rey. Desígnase como substituto a Agustín Fernández González.
 • Vogal do Grupo Municipal Marea Pontevedra: Anxo Corbillón Fernández.
 • Vogal do Grupo Mixto-Ciudadanos: Gregorio Revenga Portela. Designase como substituta a María Rey Martínez.

Axentes de emprego e desenvolvemento local: Francisco José López Sieiro e Mª Esther Cuesta Mirón.

Administradora do Mercado de Abastos: María del Carmen García Quintela.

Representante da Xunta de Galicia:

–

Secretario da Mesa Local:

Miguel López Sánchez, en tanto non se cubra a xefatura do Servizo de Promoción Económica.